Quyền chọn Nhị phân Zone

Trái ý kiến tạo dao động - lựa chọn nhị phân được thực hiện dễ dàng