Quyền chọn Nhị phân Zone

Tùy chọn nhị phân môi giới là FCA quy định?