Quyền chọn Nhị phân Zone

Nhị phân tùy chọn tài sản - tài sản trong tùy chọn nhị phân là gì?