Quyền chọn Nhị phân Zone

Nhị phân Auto thương nhân - xem xét các robot này tuyệt vời tùy chọn nhị phân