Quyền chọn Nhị phân Zone

Một nhà môi giới trong tùy chọn nhị phân là gì và làm thế nào tôi đã chọn?