Quyền chọn Nhị phân Zone

Ước tính biến động trong tùy chọn nhị phân