Quyền chọn Nhị phân Zone

Đó là giá dầu mỏ nhóm vào năm 2016?